JJ-Street aitab Euroopa Liidu programmi Erasmus+ projektiga loominguliste noorte ettevõtlust suurendada

Alates käesoleva aasta kevadest on JJ-Street tantsukool kuulunud Euroopa Liidu haridusliku programmi Erasmus+  poolt rahastatud KA2 projekti “YW4CULT: From Talent to Competencies: How youth work can support cultural sector”, mille raames teevad koostööd neli riiki – Itaalia, Läti, Kreeka ja Eesti. Eesmärk on aidata noortel  loomeinimestel väljuda koroonakriisist, ületada ettevõtlusega seotud hirme ning käivitada uusi algatusi üle Euroopa. 

Koroonakriis on seadnud noorte (ja eriti veel vähemate võimalustega noorte) hariduse omandamise, liikuvuse ja vaba aja veetmise võimalustele märkimisväärsed piirangud. Sellest tulenevalt on tõusnud risk sattuda sotsiaalsesse tõrjutusse ja vähenenud võimalused tööturul, mis omakorda mõjub halvasti vaimsele tervisele. Just neid valupunkte hõlmab “YW4CULT: From Talent to Competencies: How youth work can support cultural sector” projekt, kus erilist tähelepanu pööratakse pandeemia mõjudele kultuuri valdkonnas.


Teisest küljest on kriis paljastanud loome- ja kultuurisektori nõrkuse tundmatutele olukordadele reageerimisel ja vastupanu osutamisel. Teised sektorid nagu ettevõtlus ja noorsootöö, mis on selle projekti partnerluses hästi esindatud, näitasid võimet reageerida ja lahendusi välja mõelda ning üritavad endiselt ühiskonda edendada.

Selles kontekstis usuvad projekti eestvedajad, et noorsootöö sektoril on väärtusi, meetodeid ja vahendeid, mida jagada kõigi nende noortega, kellel on mõned kunstianded ja kes vajavad sellise individuaalse sisemise potentsiaali avamist, millest neil senimaani polnud aimu. Seega on üldeesmärk välja töötada innovaatilised võimalused, et toetada noori nende annete muutmisel pädevusteks, mis võimaldaksid neil jõuda isikliku ja professionaalse arenguni.


Mida soovitakse YW4CULT projekti käigus parandada?
 • Varustada noori vajalike tööriistade ja pädevustega, et ehitada üles kultuuritööstus, mis suudaks toime tulla ettearvamatutes ja ebasoodsates olukordades;
 • Ergutada ja toetada noorte koostöövõrgustike loomist ja tugevdamist loomesektori mõjuvõimu suurendamiseks;
 • Töötada välja ja katsetada igas partnerriigis noorte loomingulist potentsiaali toetavat innovaatilist õppemetoodikat ja koguda tagasisidet paranduste ja täienduste tegemise jaoks;
 • Suurendada noorte loomeinimeste suutlikkust arendada ettevõtlust ja julgustada neid looma uusi loomeprojekte, aidates seeläbi kaasa muutustele ühiskonnnas;
 • Tugevdada koostööd ning info- ja heade praktikate vahetust Euroopa eri piirkondade vahel;
 • Luua alus kultuurisektori poliitikate muutustele.

Projekti käigus töötatakse välja ja katsetatakse vahendeid ja meetodeid, mis aitavad suurendada kunsti- ja kultuurisektori suutlikkust, võimestades selles osalevaid noori ning pannes aluse tugevama Euroopa kunsti- ja kultuurikogukonna loomiseks, mis suudaks võidelda raskuste ja takistuste vastu ning pikas perspektiivis looks võimalusi pideva sissetuleku tekkimiseks.
Niinimetatud “kultuuri ja ettevõtluse sotsiaallaborid” (SOLAB) on meetod, mille abil on võimalik anda noortele kunstnikele ja noorte kultuurikooslustele pädevused, mis valgustavad nende talente, avades erinevad uksi nende kutse- ja karjääriarengus.
Noorsootööst laenatud ja mitteformaalses hariduses kasutusel olevate metoodikate abil tuvastavad SOLABi koolitajad ja juhendajad kõigepealt individuaalsed anded, toetavad seejärel isiklike pädevuste arendamist ja ettevõtluspädevusi (Entre Comp) mille lõpptulemusena tekivad ametialased pädevused.

Millised on projekti lühiajalised tulemused?
 • Noortel on hindamisvahend, mis aitab neil välja selgitada, millised on nende tugevad küljed, mida nende andekusega seonduvalt on võimalik muuta pädevusteks;
 • Noorte kunstnike isikliku ja ametialase mõjuvõimu suurendamise metoodika (luuakse sotsiaallaborites läbiviidud neljas moodulis.)
 • 13 noorsootöötajast koosnev rahvusvaheline võrgustik, kes on koolitatud noori kunstnikke võimestama. See loob aluse ka selle kategooria koolitajate grupi loomiseks.
 • Iga projektipartnerriigi kohta töötab 1 SOLAB, mis toetab noorte kunstnike ja neid ühendavate struktuuride (ühendused, sihtasutused jne) suutlikkuse suurendamist.
 • SOLAB-ide efektiivsuse testimine koos 20 noore kunstnikuga riigi kohta (kokku 80).
 • Euroopa SOLAB-ide võrgustiku loomine, mis toetab kunsti- ja kultuurisektorit, soodustades heade praktikate jagamist, ideede ja kunstnike vahetust, luues eeldusi tulevasteks ühisalgatusteks.

Millised on projekti pikaajalised tulemused?
 • SOLAB-idest saavad tugipunktid noortele kunstnikele, kes soovivad oma andeid muuta pädevusteks ja uute võimaluste kasvulavad. Võrgustik levib esimese kolme tegevusaasta jooksul vähemalt 8 riigis (sh projektipartnerriikides).
 • Tehtud analüüs, väljatöötatud metoodika ja platvorm aitavad koguda paremaid tõendeid poliitikate muutmiseks. Metoodika on tekkinud vajadusest võimestada kunsti- ja kultuurisektorit. Projekti teostajad esitlevad sellist sektoritevahelise koostöö mudelit, mida saab korduvkasutada ja suunata tavakasutusse.

Projekti koordinaatoriks on MTÜ TDM 2000 Eesti ning partneriteks Eesti poolt JJ-Street tantsukool, Itaalia poolt TDM 2000 Itaalia, Läti poolt Streetbasket ja Kreeka poolt IED.

Meeldib? Jaga edasi!

jj-street jj-street jj-street jj-street jj-street jj-street jj-street jj-street