Kodukord

JJ-Street tantsukooliga (edaspidi: Tantsukool) liitumisel kohustuvad Tantsukooli Opilased pidama kinni Tantsukooli kodukorrast.

1. Liitumine ja õppemaks

1.1. Tantsukool võtab tavapäraselt uusi õpilasi vastu hooaja alguses – alates septembrist või alates jaanuarist. Kokkuleppel treeneriga on võimalik tantsukooliga liitumine ka hooaja kestel, kirjutades selleks aadressile info@jjstreet.ee.
1.2. Uuel õpilasel või tema seaduslikul esindajal on kohustus õpilase registreerimisel sõlmida Õppeteenuse leping. Registreerimisel kinnitatakse Õppeteenuse lepingu tingimustega nõustumist. Enne Õppeteenuste lepingu allkirjastamist ja Tantsukoolile esitamist ei ole õpilasel Tantsukooli treeningutel osalemine lubatud.
1.3. Tantsukooli õpilane on kohustatud täitma Õppeteenuste lepingus sätestatud kohustusi.
1.4. Õppeteenuste lepingu sõlmimisel on Tantsukooli õpilane või tema seaduslik esindaja kohustatud tasuma Õppeteenuste lepingus sätestatud korras õppemaksu.
1.5. Õppemaksu tasumise kohustuse peatamist on võimalik taotleda mõjuval põhjusel, esitades Tantsukoolile asjaolude ilmnemisel taotluse aadressil info@jjstreet.ee.
1.6. Õppemaksu õigeaegselt tasumata jätmisel on treeneril õigus Tantsukooli õpilast treeningutele mitte lubada.
1.7. Tantsukooliga liitudes on Tantsukooli õpilane kohustatud käituma nii Tantsukoolis kui ka väljaspool Tantsukooli eeskujulikult ning viisil, mis ei kahjusta Tantsukooli mainet.

2. Treeningud

2.1. Tantsukoolis saab õppida järgnevaid tantsustiile: Hip-Hop, Hip-Hop Heels, Urban Kids, Popping, Locking, House, Krump, Vogue, Waacking, Dancehall, Breik.
2.2. Tantsukooli õpilasel on õigus valida tema vanuseastmele vastav tantsugrupp ning valida tunniplaanist sobivate treeningute ajad.
2.3. Treeningutele tuleb kohale tulla 10 – 15 minutit varem, et mitte hilineda.
2.4. Treeningust puudumisel tuleb sellest eelnevalt teavitada treenerit.
2.5. Treeningutel tuleb kanda mugavaid riideid ja vahetusjalanõusid.
2.6. Treeningutel tuleb käituda viisakalt ning alluda treeneri juhendamisele.
2.7. Tantsukooli õpilased on Tantsukooli poolt jagatud erinevatesse astmetesse, mis näevad ette õppeaasta jooksul läbitavad katsed.
2.8. Õppeaasta lõpus saavad kõik Tantsukooli õpilased, kes on õppeaasta jooksul läbinud kõik nende astmele ette nähtud katsed ning käitunud eeskujulikult, tunnistuse ehk sertifikaadi.

3. Võistlused ja esinemised

3.1. Mõjuva põhjuseta on Tantsukooli õpilane treeneri palvel kohustatud osalema võistlustel, esinemistel ja muudes Tantsukooli projektides.
3.2. Tantsukooli õpilasel on keelatud võistluste või esinemiste korraldamine või sellises korraldusmeeskonnas osalemine, kui puudub treeneri eelnevalt antud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek.
3.3. Tantsukooli õpilasel on keelatud ilma treeneri eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavad vormis antud nõusolekuta võtta osa võistlustest või esinemistest.

4. Tantsukoolist lahkumine, treeningute lõpetamine

4.1. Tantsukooli õpilane või tema seaduslik esindaja võib soovi korral lõpetada poolte vahel sõlmitud Õppeteenuste lepingu, teatades sellest ette vähemalt 1 (üks) kuu aadressil info@jjstreet.ee ning tasudes kõik võlgnevused Tantsukooli ees.
4.2. Kuni Õppeteenuste lepingu lõppemiseni on Tantsukooli õpilane või tema seaduslik esindaja kohustatud tasuma Õppeteenuste lepingus ettenähtud korras õppemaksu.
4.3. Tantsukoolist lahkumisel, eesmärgiga jätkata treeninguid teises tantsukoolis või -klubis, on Tantsukooli õpilane kohustatud sellest treenerit ja Tantsukooli teavitama aadressil info@jjstreet.ee vähemalt 1 (üks) kuu enne treeningute algust uues tantsukoolis või -klubis.
4.4. Üleminekul teise tantsukooli või -klubisse on Tantsukooli õpilane kohustatud täitma Tantsukooli ees kõik võetud kohustused. Kohustuste täitmise aluseks on Tantsukooli poolt esitatud dokumentaalselt tõendatud nõue Tantsukooli õpilasele.